v CZ verzi 658 345 inzerátů, měsíčně nás navštíví přes 100 000 lidí

Vložit inzerát zdarma

Hodonín inzerce zdarma, bazar

Sekce inzerce zdarma

Další nové inzeráty >>

Okres Hodonín leží na jihovýchodní Moravě při hranici se Slovenskou republikou. Území okresu o celkové rozloze 1 099 km2 zaujímá 15,3 % rozlohy území Jihomoravského kraje a je charakteristické svým protáhlým tvarem ze západu na východ. Díky příhodným přírodním podmínkám se dlouhodobý vývoj území podřizoval zejména zemědělskému využití.
Z geologického hlediska je pro okres charakteristický členitý terén. Severní část Hodonínska tvoří listnaté lesy Ždánického lesa a Chřibů, jižní část lemují hřebeny Bílých Karpat, které byly pro své mimořádné bohatství rostlinných i živočišných druhů v roce 1980 vyhlášeny na ploše 715 km2 chráněnou krajinnou oblastí a v roce 1996 získaly statut biosférické rezervace UNESCO. Středem území prochází úrodný Dolnomoravský úval. Střední nadmořská výška okresu je 263 metrů. Nejvýše položené místo okresu je hora Čupec v Bílých Karpatech (819 m n. m.), nejníže položený bod (159,5 m n.m.) leží u obce Mikulčice, v místě, kde řeka Morava opouští území okresu.

Zemědělská půda na konci roku 2007 tvořila 63,3 % z celkové plochy okresu. Nejkvalitnější jsou plochy v nivě řeky Moravy, v západní a severovýchodní části okresu, kde mohou zemědělci plně využít výhodné klimatické, terénní i půdní podmínky. Okres Hodonín se vyznačuje jednou z nejnižších lesnatostí v rámci Jihomoravského kraje. Lesní porost zaujímal plochu 27,8 tis. ha, což představuje lesnatost 25,3 %. Významné svým zalesněním jsou Chřiby a Ždánický les na severozápadě území a Bílé Karpaty na západě území.

Území okresu Hodonín náleží jako téměř celá Morava k povodí řeky Moravy, ze kterého lze vyčlenit tři dílčí povodí řek Moravy, Dyje a Myjavy. Většina povrchových toků vykazuje mírný až silný stupeň znečištění, v posledních letech se však jejich kvalita zlepšuje. Na území okresu se nachází několik z mála zdrojů minerálních vod jižní Moravy. V současné době jsou však využívány pouze chlorido-jodidové vody v lázních Hodonín.

Z hlediska podnebí leží okres v nejteplejší a nejsušší oblasti České republiky. Nejteplejší část okresu je reprezentována stanicemi Strážnice a Hodonín s průměrnou roční teplotou 9,4 až 9,5°C. Převládající směr větrů na okrese Hodonín je od jihovýchodu na severozápad.

Na území okresu se nachází četná ložiska ropy a plynu, jejichž těžba se soustředí především na severní okraj území do okolí Ždánic a Uhřic. Významná jsou ložiska lignitu v okolí Hodonína, Dubňan a Šardic. Nesporné jsou také zásoby cihlářských surovin v okolí Hodonína, Kyjova a Velké nad Veličkou, štěrkopísků v okolí Vracova, Bzence a Strážnice. Perspektivu skýtá i daleko větší využití minerálních vod k dalším léčebným účelům.

Administrativně se okres Hodonín člení po narovnání hranic k 1. 1. 2007 (sladění hranic okresů podle správních obvodů ORP) na 82 obcí a dále pak na 93 částí. Celkem 8 obcí má statut města (Bzenec, Dubňany, Hodonín, Kyjov, Strážnice, Veselí nad Moravou, Vracov a Ždánice) a 12 obcí má statut městyse (Archlebov, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Čejč, Čejkovice, Dambořice, Hroznová Lhota, Lipov, Mutěnice, Velká nad Veličkou, Vnorovy, Žarošice a Žeravice). Celkem 75 obcí má pouze 1 část obce, 7 obcí se dělí na 2 a více částí obce, město Kyjov má 4 části obce. Z hlediska velikostních skupin obcí bylo v okrese 5 obcí s počtem obyvatel menším než 199 (předběžné počty obyvatel ke konci roku 2007), 16 obcí mělo stav obyvatel v rozmezí 200 až 499 osob, 500 až 999 obyvatel mělo 25 obcí, 31 obcí spadalo do skupiny 1 000 až 4 999 obyvatel, 4 obce (Strážnice, Dubňany, Veselí nad Moravou a Kyjov) patřily do skupiny 5 000 až 19 999 obyvatel a konečně jedna obec, a to Hodonín, byla ve skupině 20 000 až 49 999 obyvatel.

K 31. 12. 2007 žilo v okrese Hodonín 157 176 osob, z nichž bylo 80 030 žen (50,9 %). Počet obyvatel se proti konci roku 2006 snížil o 115 osob (jako jediném okrese Jihomoravského kraje). Ke snížení stavu obyvatel přispělo téměř rovným dílem stěhování i přirozený úbytek obyvatel. V průběhu roku 2007 se z okresu vystěhovalo 1 299 osob, přistěhovalo se 1 243 osob (úbytek stěhováním tedy činil 56 osob). Ve stejném období se živě narodilo 1 551 dětí, zemřelo 1 610 osob (přirozený úbytek představoval 59 osob). Podle věkové struktury z konce roku 2006 bylo z celkového počtu obyvatel 14,3 % osob ve věku do 14 let, stáří 15 až 64 let mělo 71,4 % obyvatel okresu a starších 65 let bylo také 14,3 % osob. Průměrný věk obyvatel okresu dosahoval 39,9 roků (38,1 u mužů a 41,6 u žen). V rámci Jihomoravského kraje je nejvyšší věkový průměr v okrese Brno-město, a to 41,8 roku, naopak okresem s nejnižším věkovým průměrem je Znojmo – 39,5 roku.

K 1. 1. 2003 vstoupilo v platnost nové územně správní uspořádání. Na území okresu Hodonín působí tři obce s rozšířenou působností (ORP) – Hodonín, Kyjov a Veselí nad Moravou (obce 3. stupně). Od počátku roku 2007 bylo zesouladěno území okresu s územími správních obvodů ORP a k okresu Hodonín tak přibyla jedna obec z okresu Vyškov (Mouchnice v ORP Kyjov). ORP Kyjov má také největší rozlohu (470 km2) a spadá pod něj nejvíce obcí - 42 s celkovým počtem 56 016 obyvatel (k 31. 12. 2007). Nejvíce obyvatel spadá pod správu ORP Hodonín – 61 606 v 18 obcích, rozlohou zaujímá 286 km2. Nejmenší počet obyvatel mělo ORP Veselí nad Moravou – 39 554 ve 22 obcích, s rozlohou 343 km2. K nižšímu správnímu uspořádání – v rámci ORP Kyjov jsou 3 pověřené obecní úřady (POÚ) – Bzenec, Ždánice (obce 2. stupně) a Kyjov, v rámci ORP Veselí nad Moravou jsou také 3 POU - Strážnice, Velká nad Veličkou (obce 2. stupně) a Veselí nad Moravou.

Zánik, popřípadě různé transformace velkých průmyslových podniků, které v minulosti patřily k hlavním zaměstnavatelům obyvatel okresu Hodonín, se plně projevily ve vysoké míře nezaměstnanosti obyvatelstva. Ani vznik převážně menších podniků, ať už v průmyslové nebo zemědělské sféře, neměl vliv na zlepšení zaměstnanosti. Míra registrované nezaměstnanosti ke konci roku 2007 dosáhla 10,70 %, z dlouhodobého hlediska v meziokresním srovnání je jednou z nejvyšších v České republice. Nepříliš lichotivý je také fakt, že průměrné mzdy patří naopak k nejnižším v kraji. Podle posledních dostupných údajů za úroveň okresu byla v roce 2005 průměrná mzda (u podnikatelských subjektů s 20 a více zaměstnanci se sídlem v okrese) celkem 15 579 Kč na přepočtenou osobu (např. v okrese Brno-město to bylo 19 111 Kč a v okrese Brno-venkov 17 638 Kč). Z výdělků během ekonomicky aktivního života pak plyne i výše starobního důchodu. V prosinci roku 2006 pobíralo v okrese Hodonín starobní důchod celkem 20 592 osob, jeho průměrná výše dosáhla částky 7 954 Kč.

Hodonínsko patří k územím s vysokou intenzitou především silniční dopravy. Mobilitu obyvatelstva a dopravu vůbec zajišťuje ve směru severovýchod – jihozápad železnice Přerov – Břeclav a téměř souběžná silnice. Ve směru západ – východ komunikace Znojmo – Kyjov – Veselí nad Moravou – Nové Město nad Váhom a ve směru na severozápad komunikace Hodonín – Čejč – Brno. Se Slovenskou republikou jsou na východě území dva hraniční přechody. Na území je 115 km silnic I. třídy a 435 km silnic nižších tříd. Výstavba železničního koridoru na trase Břeclav – Přerov zrychlila a odhlučnila železniční provoz.

Většina kulturních a sportovních zařízení je soustředěna ve městech, na venkově jsou převážně veřejné knihovny. V okrese není žádné stálé divadlo, kulturní vyžití nabízí kina, v letních měsících i přírodní amfiteátry. Pro sportování jsou k dispozici nejen hřiště, koupaliště a bazény, otevřené stadiony, zimní krytý stadion, ale také velké množství školních tělocvičen s přístupem veřejnosti.

Zdravotnická péče je poskytována ve 2 nemocnicích s téměř 800 lůžek. V okrese je několik zařízení sociální péče s kapacitou více než 900 lůžek, nachází se zde také dva dětské domovy.

Okres Hodonín přitahuje návštěvníky kulturními památkami, udržováním lidových tradic, zajímavými turistickými cestami v Chřibech a v Bílých Karpatech a láká k projížďkám malebnou rovinou i strmou krajinou mezi vinohrady. Spokojenost návštěvníků úměrně stoupá s počtem navštívených vinných sklípků.

Bohatou historii okresu dokumentují cenné archeologické nálezy u Mikulčic. Archeologická expozice na místě vykopávek nabízí obraz velkolepé kultury prvního slovanského státního útvaru na našem území. Středověk připomíná turisticky atraktivní templářská tvrz s bludištěm chodeb v Čejkovicích. Z dalších historických období se dochovaly především památky renesanční (radnice a zámek v Kyjově) a barokní (zámek v Miloticích, zámeček v Čejkovicích a církevní stavby ve Veselí na Moravě). Okresní město Hodonín je rodištěm zakladatele československého státu Tomáše G. Masaryka.

Střediskem lidových tradic je Strážnice se skanzenem lidové architektury a každoročním mezinárodním folklórním festivalem. Město Kyjov ožívá každý čtvrtý rok festivalem lidové kultury Slovácký rok. Je to vrcholná přehlídka lidových tradic, řemesel, tance a zpěvu. Turisticky vyhledávanou atraktivitou Veselí nad Moravou je vodní cesta Baťův kanál. Z památkových zón lidové architektury patří k nejhodnotnějším větrný mlýn v Kuželově a kamenné stodoly, komory a roubené seníky na Horňácku. Židovskou komunitu připomínají hřbitovy ve Strážnici, Bzenci a Dambořicích. Ve výčtu kulturních zajímavostí má své místo hodonínská Galerie výtvarných umění se stálou expozicí výtvarných umělců Slovácka v čele s Jožou Úprkou. Památky na období napoleonské války jsou soustředěny v muzeu ve Ždánicích.

Přímo symbolické jsou pro okres všudypřítomné vinice a vinné sklepy. Celý vinorodý region je protkán vinařskými cyklistickými stezkami se zastaveními u nejpozoruhodnějších historických vinných sklepů v jednotlivých obcích. Mezi nejzajímavější patří historický soubor vinných sklepů Plže.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tisk vybraných inzerátů >>
Odeslat výběr
Od Komu Kopie Text
Odběr inzerce
Po vložení emailu Vám budeme posílat inzeráty ze zvolené kategorie inzerce.
Novinky z okresu
Vědci z Mendelovy univerzity: Předpovíme hromadný úhyn ryb

Jižní Morava - Hladina rybníka s vrstvou mrtvých ryb. Noční můra všech chovatelů může být jednou minulostí. Vědci z Mendelovy univerzity začali zkoumat, jak hromadné úhyny předpovídat.

Nejhorší radniční zpravodaje mají v Břeclavi

Jižní Morava – Některé zpravodaje radnic, vydávané za veřejné peníze, referují především o vládnoucích koalicích. Opozice v nich má jen málo prostoru. Na jihu Moravy to tak chodí třeba v Břeclavi, ukázal průzkum.

Paleontologové zachránili obří fosilii ryboještěra

Brno – Když žil, na území Moravy panovalo tropické počasí. Teď zkamenělinu ichtyosaura obdivují lidé na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Slovácká brigáda složila přísahu. Po stu letech

Hodonín – Přesně před sto lety tu vznikla významná vojenská jednotka Slovácká brigáda. Den boje za svobodu a demokracii oslavili v sobotu na Masarykově náměstí v Hodoníně po svém. Nadšenci vojenské historie si tak výročí připomenuli stylově. Doprovodný program tu začal už od desíti hodin dopoledne, ale hlavní děj se odehrál těsně před mým příjezdem.

Tisícům Jihomoravanů propadnou řidičské průkazy

Jižní Morava – Nepříjemně překvapení mohou být při dopravní kontrole tisíce Jihomoravanů. Téměř patnáct tisíc motoristů si totiž do konce roku musí vyměnit své řidičské oprávnění. Celkově si letos muselo na jižní Moravě vyřídit nové doklady přes sedmdesát tisíc řidičů.