v CZ verzi 658 345 inzerátů, měsíčně nás navštíví přes 100 000 lidí

Vložit inzerát zdarma

Hodonín inzerce zdarma, bazar

Sekce inzerce zdarma

Další nové inzeráty >>

Okres Hodonín leží na jihovýchodní Moravě při hranici se Slovenskou republikou. Území okresu o celkové rozloze 1 099 km2 zaujímá 15,3 % rozlohy území Jihomoravského kraje a je charakteristické svým protáhlým tvarem ze západu na východ. Díky příhodným přírodním podmínkám se dlouhodobý vývoj území podřizoval zejména zemědělskému využití.
Z geologického hlediska je pro okres charakteristický členitý terén. Severní část Hodonínska tvoří listnaté lesy Ždánického lesa a Chřibů, jižní část lemují hřebeny Bílých Karpat, které byly pro své mimořádné bohatství rostlinných i živočišných druhů v roce 1980 vyhlášeny na ploše 715 km2 chráněnou krajinnou oblastí a v roce 1996 získaly statut biosférické rezervace UNESCO. Středem území prochází úrodný Dolnomoravský úval. Střední nadmořská výška okresu je 263 metrů. Nejvýše položené místo okresu je hora Čupec v Bílých Karpatech (819 m n. m.), nejníže položený bod (159,5 m n.m.) leží u obce Mikulčice, v místě, kde řeka Morava opouští území okresu.

Zemědělská půda na konci roku 2007 tvořila 63,3 % z celkové plochy okresu. Nejkvalitnější jsou plochy v nivě řeky Moravy, v západní a severovýchodní části okresu, kde mohou zemědělci plně využít výhodné klimatické, terénní i půdní podmínky. Okres Hodonín se vyznačuje jednou z nejnižších lesnatostí v rámci Jihomoravského kraje. Lesní porost zaujímal plochu 27,8 tis. ha, což představuje lesnatost 25,3 %. Významné svým zalesněním jsou Chřiby a Ždánický les na severozápadě území a Bílé Karpaty na západě území.

Území okresu Hodonín náleží jako téměř celá Morava k povodí řeky Moravy, ze kterého lze vyčlenit tři dílčí povodí řek Moravy, Dyje a Myjavy. Většina povrchových toků vykazuje mírný až silný stupeň znečištění, v posledních letech se však jejich kvalita zlepšuje. Na území okresu se nachází několik z mála zdrojů minerálních vod jižní Moravy. V současné době jsou však využívány pouze chlorido-jodidové vody v lázních Hodonín.

Z hlediska podnebí leží okres v nejteplejší a nejsušší oblasti České republiky. Nejteplejší část okresu je reprezentována stanicemi Strážnice a Hodonín s průměrnou roční teplotou 9,4 až 9,5°C. Převládající směr větrů na okrese Hodonín je od jihovýchodu na severozápad.

Na území okresu se nachází četná ložiska ropy a plynu, jejichž těžba se soustředí především na severní okraj území do okolí Ždánic a Uhřic. Významná jsou ložiska lignitu v okolí Hodonína, Dubňan a Šardic. Nesporné jsou také zásoby cihlářských surovin v okolí Hodonína, Kyjova a Velké nad Veličkou, štěrkopísků v okolí Vracova, Bzence a Strážnice. Perspektivu skýtá i daleko větší využití minerálních vod k dalším léčebným účelům.

Administrativně se okres Hodonín člení po narovnání hranic k 1. 1. 2007 (sladění hranic okresů podle správních obvodů ORP) na 82 obcí a dále pak na 93 částí. Celkem 8 obcí má statut města (Bzenec, Dubňany, Hodonín, Kyjov, Strážnice, Veselí nad Moravou, Vracov a Ždánice) a 12 obcí má statut městyse (Archlebov, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Čejč, Čejkovice, Dambořice, Hroznová Lhota, Lipov, Mutěnice, Velká nad Veličkou, Vnorovy, Žarošice a Žeravice). Celkem 75 obcí má pouze 1 část obce, 7 obcí se dělí na 2 a více částí obce, město Kyjov má 4 části obce. Z hlediska velikostních skupin obcí bylo v okrese 5 obcí s počtem obyvatel menším než 199 (předběžné počty obyvatel ke konci roku 2007), 16 obcí mělo stav obyvatel v rozmezí 200 až 499 osob, 500 až 999 obyvatel mělo 25 obcí, 31 obcí spadalo do skupiny 1 000 až 4 999 obyvatel, 4 obce (Strážnice, Dubňany, Veselí nad Moravou a Kyjov) patřily do skupiny 5 000 až 19 999 obyvatel a konečně jedna obec, a to Hodonín, byla ve skupině 20 000 až 49 999 obyvatel.

K 31. 12. 2007 žilo v okrese Hodonín 157 176 osob, z nichž bylo 80 030 žen (50,9 %). Počet obyvatel se proti konci roku 2006 snížil o 115 osob (jako jediném okrese Jihomoravského kraje). Ke snížení stavu obyvatel přispělo téměř rovným dílem stěhování i přirozený úbytek obyvatel. V průběhu roku 2007 se z okresu vystěhovalo 1 299 osob, přistěhovalo se 1 243 osob (úbytek stěhováním tedy činil 56 osob). Ve stejném období se živě narodilo 1 551 dětí, zemřelo 1 610 osob (přirozený úbytek představoval 59 osob). Podle věkové struktury z konce roku 2006 bylo z celkového počtu obyvatel 14,3 % osob ve věku do 14 let, stáří 15 až 64 let mělo 71,4 % obyvatel okresu a starších 65 let bylo také 14,3 % osob. Průměrný věk obyvatel okresu dosahoval 39,9 roků (38,1 u mužů a 41,6 u žen). V rámci Jihomoravského kraje je nejvyšší věkový průměr v okrese Brno-město, a to 41,8 roku, naopak okresem s nejnižším věkovým průměrem je Znojmo – 39,5 roku.

K 1. 1. 2003 vstoupilo v platnost nové územně správní uspořádání. Na území okresu Hodonín působí tři obce s rozšířenou působností (ORP) – Hodonín, Kyjov a Veselí nad Moravou (obce 3. stupně). Od počátku roku 2007 bylo zesouladěno území okresu s územími správních obvodů ORP a k okresu Hodonín tak přibyla jedna obec z okresu Vyškov (Mouchnice v ORP Kyjov). ORP Kyjov má také největší rozlohu (470 km2) a spadá pod něj nejvíce obcí - 42 s celkovým počtem 56 016 obyvatel (k 31. 12. 2007). Nejvíce obyvatel spadá pod správu ORP Hodonín – 61 606 v 18 obcích, rozlohou zaujímá 286 km2. Nejmenší počet obyvatel mělo ORP Veselí nad Moravou – 39 554 ve 22 obcích, s rozlohou 343 km2. K nižšímu správnímu uspořádání – v rámci ORP Kyjov jsou 3 pověřené obecní úřady (POÚ) – Bzenec, Ždánice (obce 2. stupně) a Kyjov, v rámci ORP Veselí nad Moravou jsou také 3 POU - Strážnice, Velká nad Veličkou (obce 2. stupně) a Veselí nad Moravou.

Zánik, popřípadě různé transformace velkých průmyslových podniků, které v minulosti patřily k hlavním zaměstnavatelům obyvatel okresu Hodonín, se plně projevily ve vysoké míře nezaměstnanosti obyvatelstva. Ani vznik převážně menších podniků, ať už v průmyslové nebo zemědělské sféře, neměl vliv na zlepšení zaměstnanosti. Míra registrované nezaměstnanosti ke konci roku 2007 dosáhla 10,70 %, z dlouhodobého hlediska v meziokresním srovnání je jednou z nejvyšších v České republice. Nepříliš lichotivý je také fakt, že průměrné mzdy patří naopak k nejnižším v kraji. Podle posledních dostupných údajů za úroveň okresu byla v roce 2005 průměrná mzda (u podnikatelských subjektů s 20 a více zaměstnanci se sídlem v okrese) celkem 15 579 Kč na přepočtenou osobu (např. v okrese Brno-město to bylo 19 111 Kč a v okrese Brno-venkov 17 638 Kč). Z výdělků během ekonomicky aktivního života pak plyne i výše starobního důchodu. V prosinci roku 2006 pobíralo v okrese Hodonín starobní důchod celkem 20 592 osob, jeho průměrná výše dosáhla částky 7 954 Kč.

Hodonínsko patří k územím s vysokou intenzitou především silniční dopravy. Mobilitu obyvatelstva a dopravu vůbec zajišťuje ve směru severovýchod – jihozápad železnice Přerov – Břeclav a téměř souběžná silnice. Ve směru západ – východ komunikace Znojmo – Kyjov – Veselí nad Moravou – Nové Město nad Váhom a ve směru na severozápad komunikace Hodonín – Čejč – Brno. Se Slovenskou republikou jsou na východě území dva hraniční přechody. Na území je 115 km silnic I. třídy a 435 km silnic nižších tříd. Výstavba železničního koridoru na trase Břeclav – Přerov zrychlila a odhlučnila železniční provoz.

Většina kulturních a sportovních zařízení je soustředěna ve městech, na venkově jsou převážně veřejné knihovny. V okrese není žádné stálé divadlo, kulturní vyžití nabízí kina, v letních měsících i přírodní amfiteátry. Pro sportování jsou k dispozici nejen hřiště, koupaliště a bazény, otevřené stadiony, zimní krytý stadion, ale také velké množství školních tělocvičen s přístupem veřejnosti.

Zdravotnická péče je poskytována ve 2 nemocnicích s téměř 800 lůžek. V okrese je několik zařízení sociální péče s kapacitou více než 900 lůžek, nachází se zde také dva dětské domovy.

Okres Hodonín přitahuje návštěvníky kulturními památkami, udržováním lidových tradic, zajímavými turistickými cestami v Chřibech a v Bílých Karpatech a láká k projížďkám malebnou rovinou i strmou krajinou mezi vinohrady. Spokojenost návštěvníků úměrně stoupá s počtem navštívených vinných sklípků.

Bohatou historii okresu dokumentují cenné archeologické nálezy u Mikulčic. Archeologická expozice na místě vykopávek nabízí obraz velkolepé kultury prvního slovanského státního útvaru na našem území. Středověk připomíná turisticky atraktivní templářská tvrz s bludištěm chodeb v Čejkovicích. Z dalších historických období se dochovaly především památky renesanční (radnice a zámek v Kyjově) a barokní (zámek v Miloticích, zámeček v Čejkovicích a církevní stavby ve Veselí na Moravě). Okresní město Hodonín je rodištěm zakladatele československého státu Tomáše G. Masaryka.

Střediskem lidových tradic je Strážnice se skanzenem lidové architektury a každoročním mezinárodním folklórním festivalem. Město Kyjov ožívá každý čtvrtý rok festivalem lidové kultury Slovácký rok. Je to vrcholná přehlídka lidových tradic, řemesel, tance a zpěvu. Turisticky vyhledávanou atraktivitou Veselí nad Moravou je vodní cesta Baťův kanál. Z památkových zón lidové architektury patří k nejhodnotnějším větrný mlýn v Kuželově a kamenné stodoly, komory a roubené seníky na Horňácku. Židovskou komunitu připomínají hřbitovy ve Strážnici, Bzenci a Dambořicích. Ve výčtu kulturních zajímavostí má své místo hodonínská Galerie výtvarných umění se stálou expozicí výtvarných umělců Slovácka v čele s Jožou Úprkou. Památky na období napoleonské války jsou soustředěny v muzeu ve Ždánicích.

Přímo symbolické jsou pro okres všudypřítomné vinice a vinné sklepy. Celý vinorodý region je protkán vinařskými cyklistickými stezkami se zastaveními u nejpozoruhodnějších historických vinných sklepů v jednotlivých obcích. Mezi nejzajímavější patří historický soubor vinných sklepů Plže.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tisk vybraných inzerátů >>
Odeslat výběr
Od Komu Kopie Text
Odběr inzerce
Po vložení emailu Vám budeme posílat inzeráty ze zvolené kategorie inzerce.
Novinky z okresu
Tip deníku: V knihovně si pohrají se svojí pamětí

Hodonín - Vyzkoušet, jak dobře funguje lidská paměť, si mohou přijít všichni návštěvníci oblíbených Hrátek s pamětí, které pořádá hodonínská Městská knihovna.

Evropu rozezní klavírní tóny. Vstupenky už jsou v předprodeji

Hodonín - Johann Sebastian Bach, Josef Haydn, Jan Ladislav Dusík nebo třeba Johannes Brahms. To jsou autoři, které si vybrali mladí umělci z brněnské Janáčkovy akademie múzických umění na svoje vystoupení v hodonínském sále Evropa.

Zloděj ukradl desítky lahví s vínem

Strážnice – Nepříjemné překvapení čekalo na majitele vinařského objektu v katastru obce Strážnice. Navštívil ho totiž neznámý zloděj. Ten si s sebou nedávno odnesl několik desítek lahví různých odrůd. Policisté o případu informovali v pondělí.

Z vlaku putoval výtržník do cely. Nadýchal téměř tři promile

Veselí nad Moravou – Adrenalinovou jízdu zažili v sobotu večer cestující ve vlaku na trase mezi Veselí nad Moravou a Brnem. V soupravě jel i opilý muž, který kolem sebe plival a nadával.

Tip Deníku: Evropu rozezní klavírní tóny

Hodonín – Johann Sebastian Bach, Josef Haydn, Jan Ladislav Dusík nebo třeba Johannes Brahms. To jsou autoři, které si vybrali mladí umělci z brněnské Janáčkovy akademie múzických umění na svoje vystoupení v hodonínském sále Evropa.